ممبران ِseo line

تعداد بازدید:۱۳۰
ممبران خانگی - نیمه صنعتی - صنعتی
ممبران ِseo line

در سیستم اسمزمعکوس جریان آب ورودی یا خوراک به دو جریان آب تصفیه شده و پساب تبدیل می شود .

فرض کنید دو ظرف یکی حاوی نمک و دیکری حاوی آب خالص توسط یک لوله به یکدیگرمتصل بوده و هر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند.

جهت برقرای تعادل در غلظت یون های سدیم و کلراید از ظرف آب نمک یون های نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد.

اما اگر بین این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشا قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند یون های نمک اجازه عبور نخواهند یافت

کلید واژه ها: ممبرانممبرینممبران ایزی ولتصفیه آبتصفیه آب خانگیفروش تصفیه آبتصفیه فاضلابنصب تصفیه آبتصفیه آب 700 ایزی ولتصفیه آب نیمه صنعتیتصفیه آب قلیاییتصفیه آب اوسه واتردستگاه تصفیه آب ایزی ولتصفیه آب ایزیولدستگاه تصفیه آب 116 ایزی ولشیر تصفیه آبشیر فانتزی تصفیه آبشیر اهرمی دستگاه تصفیه آبدستگاه تصفیه آبخدمات تصفیه آبتصفیه هوادستگاه تصفیه هواتصفیه آب مدل 200 اوسه واتر

فایل پیوست اول


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل